Privacyverklaring BZA

Brandweer Zone Antwerpen hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw privacy. De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen worden dan ook met de grootste zorg verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de geldende privacywetgeving en in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze privacyverklaring geeft jou als burger meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brandweer Zone Antwerpen (BZA).

I. Inleiding

Brandweer Zone Antwerpen (BZA) hecht heel veel belang aan de bescherming van jouw privacy. De persoonsgegevens die wij van jou verkrijgen worden dan ook met de grootste zorg verwerkt. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt volgens de geldende privacywetgeving en in het bijzonder volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel gekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Deze privacyverklaring geeft jou als burger meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brandweer Zone Antwerpen.

Het doel van deze privacyverklaring is jou te informeren over:

  • het feit dat wij, in het kader van onze opdrachten, persoonsgegevens verwerken
  • waarom wij deze gegevens verwerken
  • hoe lang we de verzamelde gegevens bewaren
  • hoe jij jouw rechten betreffende jouw persoonsgegevens kan uitoefenen

Deze privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

II. Contactgegevens

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Brandweer Zone Antwerpen is verantwoordelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens die zij verricht in het kader van de activiteiten, die haar toevertrouwd werden door de Federale Overheid Binnenlandse Zaken.

De hoofdtaak van BZA is het uitvoeren van interventies op het grondgebied van de stad Antwerpen en de gemeenten Wijnegem en Zwijndrecht.

Contactgegevens:

Adres: Brandweer Zone Antwerpen, Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen
E-mail: info@bza.be
Telefoon: 03 338 88 11

2. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

E-mail: dpo@ninke-neirynckbza-beBrief: Brandweer Zone Antwerpen, t.a.v. DPO, Noorderlaan 69, 2030 Antwerpen

III. Gegevensverwerking

1. Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen rechtstreeks bij jou de gegevens opvragen (bijvoorbeeld wanneer je ons zelf belt of een aanvraagformulier invult), of wij verkrijgen jouw gegevens via andere personen (bijvoorbeeld wanneer iemand een noodoproep doet) of via de overheid (bijvoorbeeld de stad, politie, …).

Onze zone heeft de nodige machtigingen verkregen van de Sectorale Comités van de Gegevensbeschermingsautoriteit. Zo heeft de zone toegang tot het Rijksregister en de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen.

Op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit kun je nagaan bij welke machtigingen onze zone is aangesloten: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Geef hiervoor in het zoekveld rechtsboven de term ‘brandweerzone’ in.

Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

2. Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens verwerkt?

Brandweer Zone Antwerpen heeft verschillende opdrachten van algemeen belang, die haar door de wet werden toevertrouwd, zoals bijvoorbeeld: het blussen van brand, bijstand bij het redden van burgers in nood, preventieadvies geven voor het voorkomen van brand, het verwijderen van wespennesten, enzovoort.

In het kader van deze opdrachten verwerken wij van jou mogelijk de volgende persoonsgegevens:

– Identificatiegegevens (naam, voornaam en nummerplaat)
– Contactgegevens (adres, e-mailadres en telefoonnummer)
– Financiële en transactiegegevens (rekeningnummer)

Deze gegevens worden alleen verwerkt met het doel onze dienstverlening voor jou als burger zo correct en efficiënt mogelijk te organiseren. Voor heel veel taken van de brandweer is het immers heel belangrijk dat we snel over de juiste informatie kunnen beschikken (denk maar aan het juiste adres wanneer het ergens brandt, of wanneer er een wespennest verwijderd moet worden).

De zone verwerkt jouw gegevens niet voor commerciële doeleinden, noch om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat jij hiervoor jouw toestemming geeft.

De gegevens die we verwerken worden bovendien bewaard in een beveiligde omgeving, die niet voor het publiek toegankelijk is.

3. Rechtsgrond voor de verwerking van jouw persoonsgegevens

De AVG/GDPR bepaalt in art. 6 dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan jouw gegevens op rechtmatige wijze verwerkt kunnen worden.

De verwerking van jouw gegevens gebeurt enkel op basis van deze rechtsgronden. Deze rechtsgronden zijn bovendien mee opgenomen in het register der verwerkingen.

De taken van de brandweer zijn voornamelijk verankerd in wetgeving (denk bijvoorbeeld aan: het bestrijden van brand, het leveren van preventieadvies, het factureren van de interventies die niet gratis zijn,…). De doeleinden van de verwerking van jouw gegevens zijn, zoals hiervoor reeds vermeld, het correct en efficiënt uitvoeren van de taken van de brandweer. Indien jouw gegevens verzameld en verwerkt worden in het kader van taken die de brandweer op basis van de wet moet uitvoeren in het algemeen belang, heeft de zone jouw toestemming niet nodig.

4. Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Personeel van de zone

De personeelsleden van onze zone hebben toegang tot jouw gegevens, voor zover zij die nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. Niet iedereen binnen de zone heeft toegang tot dezelfde informatie. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen de toegangen van medewerkers van de seinkamer en die van de financiële dienst.

Verwerkers en ontvangers

Om bepaalde van de hierboven vermelde doeleinden te kunnen realiseren, geeft Brandweer Zone Antwerpen jouw persoonsgegevens door aan volgende (soorten) organisaties: 

  • overheidsorganisaties
  • ICT-bedrijven
  • verzekeringsmaatschappijen
  • financiële instellingen

Deze ontvangers en verwerkers hebben dezelfde verplichtingen als de verwerkingsverantwoordelijke wat betreft de bescherming van jouw persoonsgegevens.

In overeenstemming met de bepalingen van de GDPR, sluit Brandweer Zone Antwerpen met verwerkers een “verwerkersovereenkomst”.

VI. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op inzage tot de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Ook heb je het recht om foutieve persoonsgegevens te laten verbeteren of om jouw persoonsgegevens te laten aanvullen. Daarnaast kunnen de gegevens in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken.

Verder heb je het recht om te vragen om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens en kan je ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen is de verwerking van jouw persoonsgegevens echter noodzakelijk bv. om een wettelijke bepaling na te komen. Deze verplichting heeft dan voorrang op jouw recht op bezwaar of jouw recht op beperking.

Je kan je ook beroepen op jouw recht op gegevenswissing. Hierbij zullen wij steeds het doeleinde, de rechtsgrond en de redelijkheid van het verzoek in acht nemen. Hierbij geldt eveneens dat in sommige gevallen het naleven van bv. een wettelijke verplichting voorrang zal hebben op jouw recht op gegevenswissing.

Wanneer de rechtmatigheid van de verwerking van jouw  gegevens gebaseerd is op jouw  toestemming, heb je het recht om deze toestemming te allen tijde opnieuw in te trekken. De gegevens die verwerkt werden in de periode tussen het verlenen van toestemming en het intrekken ervan, blijven rechtmatig verwerkt.

Je kan al deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze DPO via dpo@bza.be. Wij informeren je zo snel mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.

Ten slotte heb je het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit kan via de volgende weg:

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel:  +32 (0)2 274 48 00
Email: contact@apd-gba.be
website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Op de hoogte blijven?

Word je graag op de hoogte gehouden van naar aanloop van onze opendeurdag? Meld je dan aan voor onze nieuwsbief!

Er ging iets mis. Probeer je nog een keer?
Je bent ingeschreven